Przedszkole Miejskie Nr 5 w Polkowicach

Dane teleadresowe

Nazwa:Przedszkole Miejskie Nr 5 w Polkowicach
NIP:692-10-63-062
Województwo:dolnośląskie
Powiat:polkowicki
Gmina:Polkowice
Miejscowość:Polkowice
Adres:Kolejowa 14
Kod pocztowy:59-100
Kontakt:

76 845-12-55

76 845-67-86

www.pm5.polkowice.pl

sekretariat@pm5.polkowice.pl

Informacje dodatkowe:

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Polkowicach powstało w roku 1978. Obecnie dyrektorem przedszkola jest pani mgr Mariola Perz, która pełni tę funkcję od 2004 roku.
Przedszkole posiada oddział zamiejscowy w Tarnówku, w którym funkcjonują dwie grupy dzieci.

Organem prowadzącym naszą placówkę jest Gmina Polkowice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty z delegaturą Kuratorium Oświaty w Legnicy.

Obecnie placówka posiada 161 miejsc dla dzieci w wieku od trzech do sześciu lat, w tym:
• 125 w placówce przy ul. Kolejowej 14,
• 36 w oddziale w Tarnówku.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek od 6:00 do 16:30

Zadania ustawowe:

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych
i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Praca wychowawczo-dydaktyczna
i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.

Status prawny:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594).
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 oraz z 2016 r., poz. 35, 64 i 195) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r., poz. 357, 1268 i 1418).
4. Uchwały Rady Miejskiej z dnia 23 marca 1991 r. w sprawie powołania gminnej jednostki organizacyjnej.
5. Statutu Przedszkola Miejskiego nr 5 w Polkowicach.

Struktura organizacyjna:

Organami przedszkola są:
1) Dyrektor przedszkola;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców.
Każdy z wymienionych organów działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem przedszkola

Majątek przedszkola:

Przedszkole nie posiada osobowości prawnej, jest jednostką organizacyjną Gminy Polkowice, jako podmiot utrzymywana jest przez samorząd gminny.
Majątek - stan na 01.01.2016 r.
Budynek o powierzchni użytkowej: 625,47 m2
Powierzchnia całkowita obiektu : 1042 m2
Wartość majątku:
– środki trwałe : 712.556,85 zł
– pozostałe środki trwałe : 202.046,66 zł

Rejestry prowadzone w przedszkolu::

W przedszkolu prowadzone są następujące rejestry:
• zarządzeń Dyrektora
• pieczęci
• dziennik korespondencji
• druków ścisłego zarachowania
• wydanych upoważnień
• składnicy akt
Udostępnianie danych, które zawierają, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, nr 112, poz. 1198).

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 marca 2010 10:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 39642
15 marca 2016 10:56 (Administrator ) - Aktualizacja danych.
15 marca 2016 10:55 (Administrator ) - Aktualizacja danych.
15 marca 2016 10:55 (Administrator ) - Aktualizacja danych.
Realizacja: IDcom Group Sp. z o.o.