Dane teleadresowe

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Polkowicach

Lokalizacja

woj. dolnośląskie

pow. polkowicki

Polkowice

Adres

Kolejowa 14

59-100 Polkowice

NIP

692-10-63-062

Telefon

76 845-12-55

Faks

76 845-67-86

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe

Ogłoszenia

Informacje dodatkowe

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Polkowicach powstało w roku 1978. Obecnie dyrektorem przedszkola jest pani mgr Mariola Perz, która pełni tę funkcję od 2004 roku.
Przedszkole posiada oddział zamiejscowy w Tarnówku, w którym funkcjonują dwie grupy dzieci.

Organem prowadzącym naszą placówkę jest Gmina Polkowice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty z delegaturą Kuratorium Oświaty w Legnicy.

Obecnie placówka posiada 161 miejsc dla dzieci w wieku od trzech do sześciu lat, w tym:
• 125 w placówce przy ul. Kolejowej 14,
• 36 w oddziale w Tarnówku.

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek od 6:00 do 16:30

Zadania ustawowe

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych
i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Praca wychowawczo-dydaktyczna
i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.

Status prawny

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594).
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 oraz z 2016 r., poz. 35, 64 i 195) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r., poz. 357, 1268 i 1418).
4. Uchwały Rady Miejskiej z dnia 23 marca 1991 r. w sprawie powołania gminnej jednostki organizacyjnej.
5. Statutu Przedszkola Miejskiego nr 5 w Polkowicach.

Struktura organizacyjna

Organami przedszkola są:
1) Dyrektor przedszkola;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców.
Każdy z wymienionych organów działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem przedszkola

Majątek przedszkola

Przedszkole nie posiada osobowości prawnej, jest jednostką organizacyjną Gminy Polkowice, jako podmiot utrzymywana jest przez samorząd gminny.
Majątek - stan na 01.01.2016 r.
Budynek o powierzchni użytkowej: 625,47 m2
Powierzchnia całkowita obiektu : 1042 m2
Wartość majątku:
– środki trwałe : 712.556,85 zł
– pozostałe środki trwałe : 202.046,66 zł

Rejestry prowadzone w przedszkolu:

W przedszkolu prowadzone są następujące rejestry:
• zarządzeń Dyrektora
• pieczęci
• dziennik korespondencji
• druków ścisłego zarachowania
• wydanych upoważnień
• składnicy akt
Udostępnianie danych, które zawierają, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, nr 112, poz. 1198).

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 marca 2010 10:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 63895
15 marca 2016 10:56 (Administrator ) - Aktualizacja danych.
15 marca 2016 10:55 (Administrator ) - Aktualizacja danych.
15 marca 2016 10:55 (Administrator ) - Aktualizacja danych.